I. SPLOŠNA DOLOČILA
Vsa naša potovanja so organizirana in izvedena na avanturističen način.
Na spletni strani www.char-potovanje.com so objavljeni podatkih o destinacijah potovanj, odhodi in prihodi in podatki o tem, kako se skupine polnijo. Informacije o potovanjih lahko pridobite na spletni strani www.char-potovanje.com ter preko naše elektronske pošte.
Ker gre za avanturistična popotovanja, je način potovanja nekoliko drugačen. Informacije o našem načinu potovanja so navedene pri samih potovanjih ter tudi v naši popotniški izjavi. Vsak potnik se mora pred odhodom strinjati z našo popotniško izjavo in s svojim podpisom potrdi, da je bil seznanjen s pravili in načinom potovanja ter, da se z njimi strinja.
Z določili splošnih pogojev se potnik lahko seznani na spletni strani http://www.char-potovanje.com/sl/o-nas/splosni-pogoji, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

II. PRIJAVA

Za razpisano potovanje  se potnik lahko prijavi preko prijavnice ali spletnega obrazca. Program potovanje velja kot ponudba. Na osnovi ponudb se potnik pisno prijavi na potovanje. Ob prijavi potnik prejme dokument (pogodb o o potovanju/ obračun) iz katerega so razvidni vsi podatki o naročenem potovanju in dodatnih storitvah, kot tudi razpored plačil in morebitni ostali dogovori. Potnik je dolžan dokument pregledati in v primeru kakršnegakoli nesoglasja ali napake le-tega reklamirati v roku 3 (treh) dni po izdaji računa. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Potnik je dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
Prijava potnika je zavezujoča. S plačilom prvega obroka računa (akontacija) se šteje, da je pogodba sklenjena. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (IX. točka splošnih pogojev).
Zgoraj navedeni pogoji ne veljajo za potovanja, ki se jih organizira za t.i. zaključene skupine oziroma po naročilu (individualne ponudbe). V tem primeru velja program potovanja kot ponudba, na osnovi ponudbe pa se potnik pisno prijavi na ustrezno potovanje z izpolnitvijo prijavnice, ki je posebej izdelana na osnovi pogojev iz programa. 
Potnik je dolžan skrbeti, da sam osebno, njegove osebne listine in njegova prtljaga izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani z obmejnimi, carinskimi, sanitarnimi, denarnimi in drugimi upravnimi predpisi. Agencija Huda Tura ima pravico zavrniti prijavo potnika, za katerega lahko upravičeno vnaprej domneva, da teh pogojev ne izpolnjuje oziroma lahko ne bi izpolnjeval tekom potovanja.
 
III. CENE in PLAČILO
Agencija Huda Tura za svoje storitve zaračunava potniku rezervacijske stroške in pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 10 EUR na prijavo po osebi.

Ceno aranžmaja ( organizacija in spremstvo, letalska karta, najem avtomobilov) za potovanje se plača pred potovanjem na račun potovalne agencije Huda Tura d.o.o. 
Za dan plačila se šteje dan, ko agencija Huda tura prejme plačilo na transakcijski račun. Pravočasno plačilo pomeni potrjeno rezervacijo. Če potnik ne plača v dogovorjenem roku, to pomeni odpoved potovanja in se smiselno uporabijo določila o potnikovi odpovedi potovanja iz IX. točke teh splošnih pogojev.
Aranžma se lahko vplača v dveh delih. Zadnji rok za plačilo celotnega zneska aranžmaja je 30 dni pred odhodom na potovanje. Če se potnik prijavi kasneje, vplača celoten znesek aranžmaja ob prijavi. V kolikor potnik/ca ne poravna računa 14 dni po izteku končnega roka plačila se šteje, da se potovanje ne bo udeležil/a.
Cena aranžmaja ni končna cena, saj so v naši končni ceni všteti tudi določeni stroški potovanja na poti (skupna blagajna), ki so lahko pri različnih programih drugačni.
Podrobne ocene stroškov so jasneje obrazložene pri opisu programov na spletni strani www.char-potovanje.com ter na posameznih programih po dnevih za potovanje.
Organizator 100% jamči le za višino cene organizacija. Drugi stroški lahko odstopajo, saj so podvrženi cenovnim nihanjem (letalski poleti...).
Stroški na poti so okvirni in se prilagajajo valutnim nihanjem ter lokalnim spremembam, ki vplivajo na ceno. Organizor ne odgovarja za spremembe stroškov lokalnih cen na potovanju.
Cena za našo organizacijo in spremstvo na potovanju, ki je vključena v aranžma, znaša od 250 do 400 EUR, se prilagaja dolžini in zahtevnosti potovanja ter stroškom na poti. 100EUR tega zneska se vplača kot akontacijo za potovanje oz. rezervacijo. Ko je vplačano minimalno število akontacij, od 8 do 12, se potovanje potrdi. V primeru manjšega števila vplačanih akontacij kot je minimalno objavljeno število udeležencev za potovanje, se znesek organizacije poviša skladno z doplačili nevedenimi na dnu programa.
Ob prvem vplačilu za potovanje zaračunamo strošek prijave, ki znaša 10euro/potnika. Strošek prijave je nepovraten.
Cene letalskih kart dnevno variirajo, zato zagotavljamo le ceno za organizacijo in spremstvo.
V primeru spremembe cene sestavnega dela aranžmaja, na katero organizator potovanja nima vpliva (sprememba cene letalskega prevoza, vozovnic itd), je potnik vedno ustno ali pisno obveščen o spremenjeni ceni in jo mora tudi potrditi. V kolikor se potnik s spremembo cene ne strinja in je sprememba cene višja kot 8% od vrednosti paketnega potovanja, je organizator potovanja Huda Tura d.o.o. dožan povrniti vse vplačila v povezavi s potovanjem, katerega cena se je spremenila.

Po 57.d člen ZVPot je povišanje cene iz prejšnjega odstavka je možno samo kot neposredna posledica sprememb:
- cene prevoza zaradi sprememb cene goriva ali drugih virov energije;
- ravni davkov ali pristojbin za potovalne storitve, vključene v pogodbi, ki jih naložijo tretje osebe, ki niso neposredno vključene v izvedbo turističnega paketa, vključno s turističnimi taksami, pristajalnimi pristojbinami ali pristojbinami za vkrcanje ali izkrcanje v pristaniščih in na letališčih, ali
- menjalnih tečajev valute, povezanih s turističnim paketom.
Če povišanje cene iz prvega odstavka tega člena presega 8% dogovorjene cene turističnega paketa, lahko potrošnik odstopi od pogodbe. Ne glede na njegov obseg je povišanje cen mogoče le, če organizator potovanja vsaj 20 dni pred začetkom turističnega paketa o tem obvesti potrošnika jasno in razumljivo na trajnem nosilcu podatkov z vključeno obrazložitvijo in izračunom tega povišanja.
Potrošnik lahko v razumnem roku, ki ga določi  organizator potovanja, privoli v predlagano spremembo ali odstopi od pogodbe o paketnem potovanju, ne da bi moral plačati odstopnino. Če potrošnik v postavljenem roku ne odgovori, se šteje da odstopa od pogodbe. Če je v pogodbi o paketnem potovanju določena možnost povišanja cene, ima potrošnik v primeru zmanjšanja stroškov iz drugega odstavka tega člena pravico do znižanja cene, če so se ti stroški zmanjšali po sklenitvi pogodbe in pred začetkom turističnega paketa. Po izdaji letalskih vozovnic potnik izgubi pravico do znižanja cene v kolikor je prišlo do sprememb cene poleta po izstavitvi vozovnice. V primeru znižanja cene lahko organizator potovanja od zneska, ki ga dolguje potrošniku, odšteje dejanske administrativne stroške, ki so nastali z znižanjem cene.
 
Potnik se obvezuje vplačati razliko, ki bi nastala zaradi morebitne računske napake na izdanem dokumentu agencija Huda Tura, agencija pa se obvezuje vrniti potniku eventualno preveč zaračunani znesek, ki izvira iz računske napake. Ta obveza velja do izteka poslovnega leta.
Agencija Huda Tura lahko v programu določi, da potnik plača določene storitve ( ˝stroški na poti˝), ki bodo opravljene na kraju samem, njenemu predstavniku.
 
IV. POSEBNE STORITVE
Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni potovanja (enoposteljna soba, transfer na letališče, zavarovanje, druga doplačila po želji …) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, druga doplačila ipd.), zato jih potnik plača posebej. To velja tudi za vse individualne dejavnosti, individualne polete in posamične prihode na destinacijo s strani potnikov. V kolikor ima potnik indiviudalno storitev, ki ni v sklopu skupine, nosi tudi dodatne stroške ter odgovornost, dokler se ne sestane s skupino in vodjo poti.
V naših aranžmajih prevoz na letališče ni zajet in je po želji potnika. Pri odhodih in povratkih iz letališča se je potrebno prilagajati pravilom prevoznika in v kolikor je potrebno kdaj počakati na dodatne potnike in se s tem preloži odhod ali prihod potovanja za par ur, AGENCIJA HUDA TURA ne odgovarja za prezgodnje odhode ali zamude prevoznika. Odgovornost za prevoz nosi izključno organizator prevoza. Agencija Huda Tura nastopa le v vlogi posrednika, ki zakupi sedeže na prevozu.

V. ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI

Potnik se ob prijavi lahko odloči za vplačilo rizika odpovedi. Riziko odpovedi znaša 4,3% od cene potovanja in se vplača neposredno zavarovanici, kjer se sklene zavarovalna polica.
Več o možnosti zavarovanja avio karte ali aranžmaja si preberete na naši spletni strani: http://www.char-potovanje.com/sl/ostalo/zavarovanje-odpovedi
Potnikove pravice iz naslova odstopnine se uveljavljajo pri zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice. Pogoji so vedno zapisani tudi na drugi strani police, ki jo prejme potnik po elektronski pošti. Sklenitev zavarovalne police za primer odpovedi je potrebna sočasno ob potrditvi in prvem vplačilu na račun turistične agencije.

VI. ODSTOPNINA

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko vplača odstopnino.
Sporazum o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni in smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila.
Odstopnina znaša 4,3% cene aranžmaja.
S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.
Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine.
V primeru, da potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o potovanju, ter ima o tem ustrezne veljavne uradne dokumente, pa ni položil odstopnine, ima AGENCIJA HUDA TURA pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov kakor tudi do vseh tistih, ki z odpovedjo potovanja nastanejo.
Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja. Če potnik potovanja ne odpove pred odhodom, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Smatra se tudi, da je potnik odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnih koli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali pred pričetkom potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine.

Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po začetku potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.
Administrativni stroški ob odpovedi potovanja znašajo 50€ na osebo ter 45€ za vsak odpovedan polet v sklopu potovanja. Stroški so lahko tudi drugačni in jih pogojujejo pravila letalskih prevoznikov.


VII. POTNIKOVA SPREMEMBA POGODBE ALI ODPOVED POTOVANJA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja. V primeru, ko potnik odpove potovanje, ima pravico do povračila stroškov, ki so odvisni od časa, ki je ostal do pričetka potovanja. Za aranžmaje, ki so sestavljeni iz letalskih poletov ali storitev z oznako poleti nevračljivo, veljajo odpovedni pogoji letalskih družb! Letalski poleti so nevračljivi. Stroške odpovedi pogojujejo agenciji narekujejo veljavni pogoji prodaje in/ali jih pogojujejo poslovni partnerji (letalske družbe, hoteli..).
Ob odpovedi potnika vračamo delež aranžmaja, znesek organizacije, ki je naveden v programu potovanja:

odpoved do 60 dni pred rokom: akontacija v znesku 100€ je brezplačno prenosljiva na drugo potovanje
odpoved od 60 do 45 dni pred odhodom, zadržimo akontacijo v višini 100€ ter vplačane depozite, saj so nepovratni
odpoved od 44 do 30 dni pred odhodom, zadržimo akontacijo v višini 200€, ter vplačane depozite, saj so nepovratni
odpoved 29 do 22 dni pred odhodom, zadržimo akontacijo v višini 300€, ter vplačane depozite, saj so nepovratni
odpoved 21 ali manj  zadržimo 100% cene aranžmaja.
Znesek vračil NE velja, v kolikor je v aranžmaju zajet depozit za hotele ali letalski polet! Navedeni storno stroški ne veljajo za individualne aranžmaje in so navedeni v obračunu/pogodbi potovanja. Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, torej ki jih agenciji Huda Tura narekujejo veljavni pogoji prodaje in/ali jih pogojujejo poslovni partnerji. Za odpoved s strani potnika 21 ali manj dni pred potovanjem zaračunavamo 100% aranžmajske cene.

V primeru nakupa letalskih poletov, veljajo odpovedni pogoji letalskega prevoznika!
Dodatni agencijski stroški odpovedi potovanja znašajo 50€/osebo v primeu odpovedi s strani potnika.

Ne glede na zgoraj določene stroške so stroški odpovedi lahko tudi drugačni, če tako piše v programu potovanja.
Ob odpovedi potovanja pred odhodom mora potnik napisati pisno odpoved. 
Agencija oziroma pooblaščena oseba lahko kadar koli pred, na dan odhoda ali med potovanjem zavrne osebo, kadar oceni, da bi potnik lahko ogrozil zdravje ali premoženje sebe ali drugih, oziroma ki je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, drog ali drugih tovrstnih substanc. Agencija v tem primeru ravna po določilih o potnikovi odpovedi.
Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno, ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani agencije zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.
Potrošnik ima v primeru pogodbe o paketnem potovanju, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, pravico, da v 14 dneh odstopi od pogodbe brez navedbe razloga. Informacija o pravici do odstopa je sestavni del pogodbe o paketnem potovanju. V primeru odstopa potrošnika od pogodbe o paketnem potovanju v skladu s prvim do šestim odstavkom 57.f člena ZVPOT ali odstopa organizatorja potovanja od pogodbe o paketnem potovanju v skladu s prvim odstavkom 57.g člena ZVPOT organizator potovanja brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe, vrne potrošniku vsa opravljena plačila, razen odstopnine, določene v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 57.g člena ZVPOT.
Pogodba o paketnem potovanju je lahko sklenjena v pisni obliki v primeru, da je sklenjena v prisotnosti stranke ter po e-pošti v kolikor je sklenjena na daljavo, vendar le v kolikor je potrošnik predhodno prejel obrazec standardnih informacij ter program potovanja.

VIII. ORGANIZATORJEVA SPREMEMBA PROGRAMA ALI ODPOVED POTOVANJA

V skladu z veljavno zakonodajo si agencija pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 20 (dvajset) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi minimalno potrebno - v programu navedeno - število potnikov.
V primeru odpovedi potovanja z naše strani (s strani organizatorja), akontacijo VEDNO in v celoti vračamo. Stroški prijave na potovanje v višini 10eur/prijavo so nepovratni. V kolikor potnik odstopi od potovanja in je od potovanja več kot 60 dni od datuma odhoda, se akontacija prenese na ostala potovanja, ki jih organizira podjetje Huda Tura, v obdobju enega leta. V primeru odpovedi od potovanja manj kot 60 dni pred odhodom, akontacija NI prenosljiva in je NE vračamo. Akontacije tudi ne vračamo po izstavitvi obračuna (običajno ob nakupu letalskih kart), saj ima potnik takrat možnost, da zavaruje celoten znesek aranžmaja. Pri odpovedi potovanja, se vplačilo za vplačane letalske karte vrača, glede na odpovedne pogoje prevoznika, torej letalske družbe. Rok za morebitne pritožbe potnikov je 20 dni po zaključku potovanja.
V času Covid epidemije, veljajo za odpovedi potovanja še dadatna pravila. Več, si lahko preberete tukaj:
https://www.char-potovanje.com/sl/ostalo/covid-pojasnila

V kolikor potnik odpove pred potovanjem, zaračunavamo odpovedne stroške, saj imamo precej dela s strorniranjem in spreminjanjem vseh rezervacij.
Agencija si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere organizator ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.
Agencija ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile (potresi, poplave, ujme...). V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.
Če so te spremembe nepomembne in ne okrnejo programa oziroma njegovega smisla, agencija ne potrebuje potnikovega soglasja, vendar potnika o spremembi v programu obvesti.
V vseh navedenih primerih organizator ne plačuje nobenih odškodninskih zahtevkov.
Organizator ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud ter z njimi povezanimi dodatnimi stoški zaradi odpovedi ali spremembe poletov. V primerih, ko agencija izrecno pisno jamči odhod, ne more odpovedati potovanja, razen če se prijavi manj kot v programu predvideno najmanjše predvideno število potnikov.
V primeru odstopa potrošnika od pogodbe o paketnem potovanju ali odstopa organizatorja potovanja od pogodbe o paketnem potovanju v skladu s prvim odstavkom 57.g člena zakona organizator potovanja brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe, vrne potrošniku vsa opravljena plačila, razen odstopnine, določene v skladu s tretjim in četrtim odstavkom tega člena.

Organizator potovanja odgovarja za škodo, ki jo povzroči potrošniku zaradi delne ali popolne neizpolnitve pogodbe v skladu s splošnimi pravili, ki urejajo obligacijska razmerja, razen če ni s tem zakonom določeno drugače.
Organizator potovanja sme popolnoma ali delno odstopiti od pogodbe, ne da bi moral potrošniku povrniti škodo, le, če pred izpolnjevanjem pogodbe ali med njenim izpolnjevanjem nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti, ki pa bi bile ob sklenitvi pogodbe utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi takrat že obstajale.Organizator potovanja sme od pogodbe, ne da bi moral potrošniku povrniti škodo, odstopiti tudi, kadar se ni zbralo najmanjše število oseb, če je bil ta pogoj naveden v potrdilu o potovanju, pod pogojem, da je bil potrošnik o tej okoliščini pisno obveščen v roku, ki ni krajši od sedem dni.
Pri odstopu od pogodbe pred njeno izpolnitvijo mora organizator potrošniku nemudoma vrniti ves vplačani znesek, ki ga je od njega prejel.
Če organizator potovanja ugotovi, da je pred odhodom prisiljen znatno spremeniti katerega od bistvenih pogodbenih pogojev, mora o tem čim prej obvestiti potrošnika, da mu omogoči sprejetje ustrezne odločitve, zlasti da odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo, ali da sklene dodatek k pogodbi. Potrošnik mora o svoji odločitvi brez nepotrebnega odlašanja obvestiti organizatorja potovanja ali prodajalca.
Če potrošnik zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka odstopi od pogodbe ali organizator potovanja odpove potovanje pred dogovorjenim datumom odhoda iz katerega koli razloga, ki ni po krivdi potrošnika, in razlog za odpoved potovanja niso okoliščine iz drugega in tretjega odstavka, lahko potrošnik zahteva vračilo vplačanega zneska ali pa sprejme nadomestni turistični aranžma enake ali višje kakovosti, če ga ima organizator ali prodajalec na voljo v svoji ponudbi. Če potrošnik sprejme ponudbo nadomestnega turističnega aranžmaja nižje kakovosti, mu mora organizator potovanja povrniti razliko v ceni.
Če organizator potovanja odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve, ki so bile opravljene, vendar mora ukreniti vse, kar je potrebno za zavarovanje interesov potrošnika. Če je bil v potrdilu ali pogodbi o potovanju določen prevoz v kraj začetka potovanja, ga mora organizator potovanja potrošniku zagotoviti. Namesto tega mu lahko zagotovi ustrezen prevoz v drug kraj, če potrošnik s tem soglaša.

IX. POTNI DOKUMENTI
Potniki, ki potujejo z nami morajo imeti v potnem listu dve prazni strani, eno zraven druge, za vsako državo, ki jo bo potnik obiskal. Prav tako mora imeti potni list veljavnost do izteka vsaj še 6 mesecev od datuma odhoda iz zadnje države, ki jo bomo obiskali. Potnik mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.
Pri pridobivanju vizumov veljajo pogoji države, ki zahteva vizo. Potnik mora za pridobitev vizuma za določeno državo izpolnjevat pogoje za izstavitev vizuma. Pogoji za pridobitev vizumov so različni za vsako državo posebej. Agencija informira slovenske potnike o pogojih za pridobitev vizumov in posreduje pri izdelavi, NIKAKOR pa ni odgovoren v primeru zavrnitve ali neizdaje vizuma s strani tuje ambasade. Potniki tujih držav morajo sami preveriti pogoje za pridobitev vstopnih viz v države. Vizum je potrebno izdelati 14 dni do mesec dni pred odhodom (odvisno do države). V kolikor vizum ni izdan pravočasno zaradi nepredvidenih okoliščin, agencija NE odgovarja za nastalo škodo
Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

X. ZDRAVSTVENI PREDPISI, CEPLJENJA

Potnik je dolžan opraviti cepljenja ter izpoljevati vse predpise, ki so za potovanje v določeno državo zahtevani ter se o njih tudi pozanimati. V primeru, da država kamor potujemo uvede določene zdravstvene ali druge pogoje za vstop, jih je potnik dolžan upoštevati. Neizpoljnevanje pogojev ne more biti razlog za odstop od pogodbe in povrnitev kupnine. V kolikor je potnik pri prečkanju meje zavrnjen s strani lokalnih oblasti, organizator potovanja za to ne odgovarja. V primeru, da so za vstop v državo zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo z vpisanimi opravljenimi cepljenji.
V kolikor država v katero potujemo spremeni vstopne pogoje v času med prijavo potnika in odhodom agencija Huda Tura d.o.o. za te spremembe NE odgovarja, saj jih ni bilo mogoče predvideti vnaprej.
Za vsa naša potovanja, kjer je po programu vključena vožnja vozil, je zdravstveno zavarovanje predpogoj za udeležbo. Pri blagovni znamki Char našim potnikom omogočamo sklenitev zavarovanja za primer odpovedi ter osebnega zavarovanja z asistenco v tujini. Več o možnostih zavarovanja si lahko preberete na spletni strani www.char-potovanje.com.

Organizator ne odgovarja za kakršnekoli poškodbe, ki se zgodijo pri izvajanju aktivnosti na potovanju, ki so predhodno objavljene v programu in na katere organizator nima vpliva. (treking, rafting, vožnja z avtomobili/kolesi, itd...)
Glede omejitev potovanja zaradi COVID-19 najdete vse odgovore v zavihku COVID pojasnila na povezavi: https://www.char-potovanje.com/sl/ostalo/covid-pojasnila

XI. LETALSKE VOZOVNICE in VIZUMI
Huda Tura d.o.o. izdaja letalske vozovnice v imenu prevoznika in za njegov račun.
Cena letalske vozovnice na spletni strani Char Potovanja ni vključena v ceno paketa (razen če ni drugače definirano) in je okvirna, saj se vsakodnevno spreminja. Ko je potovanje zagotovljeno, Char Potovanja obvestijo potnika, koliko je končna cena letalske vozovnice ter transakcijski račun kamor potnik nakaže denar. Pri letalskih vozovnicah veljajo pogoji katere določi letalski prevoznik.
NIZKOCENOVNI LETALSKI PREVOZNIKI (RYANAIR, EASYJET, AIR ASIA ipd.)
Za potovanja, ki vključujejo polet z nizkocenovnimi prevozniki veljajo posebna pravila: v primeru odpovedi leta s strani nizkocenovnega let. prevoznika, gredo stroški vseh sprememb in morebitna naknadna doplačila (tudi po vrnitvi) v celoti v breme in na račun potnika. Organizator potovanja nima vpliva, niti ne prevzema nikakršne odgovornosti, če nizkocenovni prevoznik zaradi kakršnih koli okoliščin (objektivnih ali subjektivnih) odpove let in ne zagotovi nadomestnega leta, temveč spremeni datum odhoda ali vrne kupnino. V primeru potnikovega odstopa je CHAR Potovanja dolžna potniku povrniti izključno znesek, ki ga je dobila povrnjenega od letalskega prevoznika, v preostalem delu lahko potnik zahteva vračilo le neposredno od letalskega prevoznika.
PODATKI

Za lažje delo vse potnike naprošamo, da ob prijavi natančno napišejo zahtevane osebne podatke, saj v primeru napak pri prijavi, nismo odgovorni za napačno izstavljene letalske vozovnice. Ime in priimek morata biti napisana identično, kot je v potnem listu. Pri tem je potrebno navesti tudi številko in datum veljavnosti potnega lista. Potnikom svetujemo, da tudi sami preverijo pravilnost izpisanih podatkov na dokumentih, ki jih bodo prejeli osebno ali po elektronski pošti. Za izdajo računov, zavarovanja in drugih organizacijskih opravil in spremljanje na potovanju pa je potrebno navesti tudi naslov stalnega prebivališča ter datum rojstva. V primeru napačno izdanih vozovnic ali vizumov, ima potnik 24 ur časa za reklamacijo. Po 24-ih urah od prejetja dokumentov, potnik ni več upravičen, do brezplačne odprave napak na letalskih vozovnicah ali vizumih. Reklamacije po navedenem roku ne bodo upoštevane!
ODPOVEDI LETA
V primeru odpovedi, prestavitve ali zamude datuma poleta, nosi odgovornost letalski prevoznik v skladu z mednarodnim letalskim pravilnikom. Organizator se trudi, da bo uredil čim bolj nemoten potek potovanja tudi v primeru  odpovedi ali spremembe letalskih poletov. V primeru, da potnik odstopi od potovanja zaradi spremembe datuma poleta s strani prevoznika (običajno kasnejši dan), organizacije ne vračamo. Vrne se le sorazmerni del vozovnic glede na pogoje letalskega prevoznika. V kolikor pride do spremembe urnika letalskega poleta, se lahko zaradi tega spremeni program potovanja. V kolikor pride do spremembe urnika in s tem nastanejo dodatni stroški, nosi odgovornost izključno prevoznik.
DEPOZIT ZA POLET ALI HOTEL

V kolikor se za polet ali hotel plača depozit, je ta nevračljiv sej se s tem rezervira storitev vnaprej in ga letalske družbe/hoteli ne vračajo.
Pred nakupom poleta prejme stranka pisno ponudbo za željene polete. Cene poletov so odvisne od dnevnih gibanj cen in za spremembe v cenah poletov ne odgovarjamo, saj se le te oblikujejo neodvisno. Naša cena vsebuje ceno letalskega poleta z vsemi pristojbinami, dadatki ter provizijami.
Potnik ima pravico do pisne ali ustne odpovedi rezervacije ali letalske vozovnice na mestu, kjer se je prijavil.V tem primeru ima HUD TURA d.o.o. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi, v višini navedeni v ceniku. Glede vračila kupnine prevoznega dokumenta in pripadajočih pristojbin oz. plačila stroškov nastalih z odpovedjo, veljajo pogoji pristojnega letalskega prevoznika. Kupnino ali njen del, glede na pogoje prevoznika, lahko HUDA TURA d.o.o. vrne potniku le v primeru, da ta vrne prevozni dokument v celoti in ko HUDA TURA d.o.o. od prevoznika dobi povrnjen znesek kupnine.
VIZUMI
Pri izdaji vizumov veljajo isti pogoji glede posredovanih podatkov, kot pri letalskih vozovnicah. Ker pri izdaji vizumov posredujemo pri ambasadah, ne nosimo odgovornosti za zavrnitve ali napačno izdane vizume s strani ambasad, saj ambasade izdajo vizum v skladu s formularjem, ki ga stranka dostavi skupaj z vso dokumentacijo. V posebnih primerih lahko ambasade zahtevajo dodatno dokumentacijo s strani potnika. Potnikom svetujemo, da tudi sami preverijo pravilnost podatkov na izdanih vizumov v osebnih dokumentih, ki jih bodo prejeli osebno ali po elektronski pošti. V primeru napak pri izdanih vizumih s strani ambasad ima stranka 24 ur časa za reklamacijo po prejetju vizuma. Reklamacije po navedenem roku ne bodo upoštevane!


XII. NAJEM VOZIL
Naši programi občasno zajemajo najem koles ali motornih vozil (avtomobili, motorji). V tem primeru agencija Huda Tura nastopa le kot posrednik med stranko, ki vozilo najema in podjetjem, ki vozilo izposoja. V primeru morebitnih nesreč ali škod, veljajo vedno pogoji najemodajalca. Za vsa vozila velja enako pravilo, da jih je potrebno vrniti v istem stanju, kot so bila pred izposojo. V primeru škod na vozilu, se dogovarjamo individualno v skladu s pogoji. Pri izposoji avtomobilov velja, da je to zavarovanje s franšizo, torej se v primeru krivdne škode, poravna franšizni del zavarovanja, ki variira gleda na potovanja in vrednost vozil. Pri Charu se trudimo, da do tovrstnih primerov ne prihaja, saj je za varnost poskrbljeno.
 
XIII. NASTANITEV NA POTOVANJU
Na naših potovanjih nastanitev lahko precej variira gleda na program potovanja. Hoteli so različnih kategorij in enotne kategorije hotela na potovanju NE zagotvaljamo, saj se prilagajamo lokaciji ter državi. V hotelih običajno uporabljamo dvo, tro ali večposteljne sobe. Za potnike, ki se prijavijo individualno (SAMI) se potrudimo, da jim uredimo kakšnega potnika s katerim si lahko deli sobo in s tem zmanjša stroške ampak tega NE zagotavaljamo, saj prijave niso odvisne od nas. Potniki, ki se prijavijo na potovanje sami in jim ne uspemo urediti sopotnika/e za delitev nastanitve morajo žal bivati v enoposteljnih sobah če druge možnosti ni.

XIV. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Potnik je dolžan nepravilnosti sporočiti vodniku/vodji poti na kraju samem, ko se zgodijo. V primeru, da bi bila reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, klima ne dela...), potnik pa ni sporočil napake oz. nepravilnosti, se šteje, da se je potnik strinjal s tako storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij.
Potnik lahko vloži reklamacijo pisno, po priporočeni pošti v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena, sicer agencija Huda Tura le-te vsebinsko ne obravnava. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.  Potrošnik lahko zahteva znižanje cene ali povrnitev škode zaradi neskladnosti s pogodbo o paketnem potovanju v dveh letih od nastanka neskladnosti ter da moraorganizatoir potovanja v razumnem roku odpraviti neskladnosti potovanja.

Organizator potovanja lahko s pogodbo o paketnem potovanju omeji višino denarne odškodnine za povzročeno škodo zaradi neskladnosti s pogodbo, ki ne sme biti manjša od trikratnega zneska celotne cene turističnega paketa, razen za povrnitev škode za telesne poškodbe in za škodo, povzročeno namenoma ali iz malomarnosti.
Ne glede na vloženo reklamacijo je potnik dolžan poravnati svoje obveznosti po izdanih računih za opravljeno storitev v skladu z razporedom plačil, morebitna odškodnina pa se izplača po končanem reklamacijskem postopku na osebni račun potnika.
Če gre za reklamacijo na produkt ali storitev posameznega ponudnika, Huda Tura posreduje v potnikovem imenu pri ponudniku in zastopa potnikove interese v reševanju posamezne reklamacije, prav tako pa posreduje ponudnikove odgovore na reklamacijo. Huda Tura ne prevzema odgovornosti za izvajanje produkta ali storitve ponudnikov, nad katerimi nima nobenega nadzora.
Najpoznejši rok za pisni odgovor potrošniku na reklamacije in zahteve je osem dni po prejemu reklamacije s strani potnika v pisni obliki na naslov organizatorja. 
Potnik naj pisno pošlje reklamacijo na naslov. Huda Tura d.o.o., PE Kromberk, Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica.

XV. UPORABA PODATKOV

Organizator vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s prijavo na potovanje pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje oz. pisno izrazi kadar koli kasneje. 
Fotografije in video material posnet na potovanju (le skupinske slike) se objavi na spletu. V kolikor posameznik na želi objave, mora to sporočiti pred zaključkom potovanja.  

XVI. DARILNI BON, VREDNOTNICE IN POPUSTI 

Potnik lahko za koriščenje delne ali celotne vrednosti aranžmaja uporabi tudi darilni bon ali vrednotnico. Darilni boni imajo 1 leto veljave od dneva nakupa in niso prenosljivi ter se lahko koristijo za nakup kateregakoli aranžmaja v okviru Char potovanj. Vrednotnice imajo 2 leti veljave od dneva izdaje oziroma skladno z zakonom in predpisi. Izdane bone in vrednotnice se ne da koristiti za prenos sredstev k drugim organizatorjem turističnih potovanj ter niso prenosljivi na druge osebe.
V kolikor se stranka ne strinja z izanim bonom ali vrednotnico, mora izdajatelju (Huda Tura d.o.o.) le to sporočiti najkasneje v 14 dneh po prejemu bona ali vrednotnice. V kolikor stranka v navedenm roku ne izrazi nestrinjanja z izdanim bonom ali vrednotnico se šteje, da se z vsebino bona ali vrednotnice strinja.
Potnik lahko pri nakupu aranžmaja prejme tudi popust. Popusti so lahko first minute, last minute ali popust za stalne stranke in so označeni na aranžmaju. Več o popustih si lahko preverete tukaj:https://char-potovanje.com/sl/ostalo/popusti-in-doplacila
POPUSTI SE MED SEBOJ NE SEŠTEVAJO.

XVII. OBRAZEC STANDARDNIH INFORMACIJ ZA POGODBE O PAKETNEM POTOVANJU

Potrošniki prejmete vse bistvene informacije o turističnem paketu pred sklenitvijo pogodbe o paketnem potovanju.

Za ustrezno izvedbo vseh potovalnih storitev, vključenih v pogodbo, je vedno odgovorno vsaj eno podjetje. Od okoliščin posameznega primera je odvisno ali lahko svoje zahteve uveljavljate pri podjetju Huda Tura d.o.o. ali drugem partnerskem podjetju.
Potrošniki prejmete telefonsko številko za nujne primere ali podatke o kontaktni točki, prek katere lahko pridete v stik z organizatorjem potovanja ali potovalno agencijo.
Cena turističnega paketa se lahko poveča le, če nastanejo posebni stroški (na primer cene goriva) in če je to izrecno določeno v pogodbi, v nobenem primeru pa ne pozneje kot 20 dni pred začetkom turističnega paketa. Če se cena poviša za več kot 8 odstotkov cene turističnega paketa, lahko potrošniki odstopite od pogodbe. Če si organizator potovanja pridržuje pravico do povišanja cene, imate potrošniki pravico do znižanja cene, če pride do znižanja zadevnih stroškov.
Potrošniki lahko odstopite od pogodbe brez plačila kakršne koli odstopnine in prejmete celotno povračilo vseh plačil, če se je znatno spremenil kateri koli od bistvenih elementov turističnega paketa razen cene. Če podjetje, odgovorno za turistični paket, ta turistični paket pred njegovim začetkom prekliče, ste potrošniki upravičeni do povračila plačil, kadar je to ustrezno, pa tudi do povrnitve škode.
Potrošniki lahko v primeru izrednih okoliščin odstopite od pogodbe pred začetkom turističnega paketa brez plačila kakršne koli odstopnine, na primer, če v kraju potovanja nastanejo resne varnostne težave, ki bi verjetno vplivale na turistični paket.
Poleg tega potrošniki lahko odstopite od pogodbe kadar koli pred začetkom turističnega paketa proti plačilu ustrezne in upravičene odstopnine.
Če bistvenih elementov turističnega paketa po njegovem začetku ni mogoče zagotoviti v skladu z dogovorom, je treba potrošniku brez dodatnih stroškov ponuditi primerne nadomestne aranžmaje. Potrošniki lahko brez plačila kakršne koli odstopnine odstopite od pogodbe, kadar storitve niso izvedene v skladu s pogodbo in to znatno vpliva na izvedbo turističnega paketa, ter organizator potovanja težave ne odpravi.
Potrošniki ste upravičeni tudi do znižanja cene in/ali povrnitve škode, kadar potovalne storitve niso izvedene ali so izvedene neustrezno.
Če je potrošnik v težavah, mora organizator potovanja zagotoviti pomoč.
Če ima organizator potovanja ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, likvidnostne težave, se plačila povrnejo. Če ima organizator potovanja ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, likvidnostne težave po začetku turističnega paketa in je v turistični paket vključen prevoz, se zagotovi povratek potrošnikov.
Turistična agencija Huda Tura d.o.o. je jamstvo v primeru likvidnostnih težav zagotovila pri zavarovalnici Triglav d.d.. Če se izvedba storitev zavrne zaradi likvidnostnih težav agencije, se potrošniki lahko obrnejo na ta subjekt.

Zakon, ki ureja varstvo potrošnikov (ZVPot) najdete na povezavi:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513

Obrazec standardnih informacij za povezane potovalne aranžmaje

Če po izbiri in plačilu ene potovalne storitve prek našega podjetja Turistična agencija Huda tura d.o.o. rezervirate dodatne potovalne storitve za svoje potovanje ali počitnice, NE BOSTE upravičeni do pravic, ki na podlagi zakona, ki ureja varstvo potrošnikov, veljajo za turistične pakete. Naše podjetje Turistična agencija Huda Tura d.o.o zato ne bo odgovorna za ustrezno izvedbo posameznih potovalnih storitev. Prosimo, da se v primeru težav obrnete na zadevnega ponudnika storitev. Če pa najpoznerje v 24 urah po prejemu potrditve rezervacije, med istim obiskom našega podjetja Turistična agencija Huda Tura d.o.o. ali stikom z njim rezervirate kakršne koli dodatne potovalne storitve, bodo potovalne storitve postale del povezanega potovalnega aranžmaja. V tem primeru Turistična agencija Huda Tura d.o.o. v skladu s pravom EU zagotavlja jamstvo za vračilo vaših plačil Turistična agencija Huda Tura d.o.o. za storitve, ki niso bile opravljene zaradi likvidnostnih težav Turistične agencije Huda Tura d.o.o.. Opozarjamo vas, da to ne zagotavlja povračila v primeru likvidnostnih težav zadevnega ponudnika storitev. Turistična agencija Huda Tura d.o.o. je jamstvo v primeru likvidnostnih težav zagotovila pri Zavarovalnici Triglav d.d..

Potrošniki se lahko obrnejo na ta subjekt, če storitve zaradi likvidnostnih težav Turistične agencije Huda Tura d.o.o. niso izvedene.

Opomba: To jamstvo v primeru likvidnostnih težav ne zajema pogodb z drugimi strankami, ki niso Turistična agencija Huda Tura d.o.o.

Zakon, ki ureja varstvo potrošnikov (ZVPot) najdete na:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513 

V primeru sprememb zakona o varstvu potrošnikov, se Huda Tura d.o.o. obezuje obevščati potnike o le teh.
XVIII. KATEGORIZACIJA NAMESTITEV
Kategorizacije namestitvenih objektov, navedenih v programih CHAR POTOVANJA, so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije in Huda Tura d.o.o. za njih ne odgovarja.
                                                                                                                                                                                                                                                                        
Vsa potovanja CHAR AVANTURE se uradno izvajajo preko turistične agencije Huda Tura, Sergeja Mašere 19, 5000 Nova Gorica.
Vsa naša potovanja so organizirana in izvedena na drugačen, avanturističen način.

XVIII. DOPOLNILO ZA POTOVANJA V ČASU COVIDA

Vsi potniki, ki potujejo v času covida se morajo zavedati, da potujejo v nepredvidljivih covid časih, ko se pravila in predpisi ves čas spreminjajo. Za hitre spremembe pri vstopnih in drugih potovalnih pogojih, organizator (Huda Tura d.o.o.) ne prevzema odgovornosti za višjo silo oz. nepredvidene covid zaplete kot so npr. pozitiven covid test potnika na potovanju in s tem odreditev obvezne karantene oz. v najhujšem primeru odreditev karantene celotne skupine skupaj s slovenskim vodnikom.

Vsak potnik se mora zavedati, da potuje na lastno odgovornost in sprejema tveganja, ki so prisotna v času Covida. Organizator bo poskrbel za podporo potmikov v primeru zapletov, ampak dodatnih stroškov, ki bi nastali zaradi covid zapletov, na katere nima vpliva, ne bo pokrival. a, česar se vsak potnik zaveda in s tem soglaša. Zato svetujemo vsem potnikom, da si uredijo ustrezna zavarovanja (naše zavarovanje krije stroške karantene!), ki pokrivajo dodatne stroške v povezavi s covidom in karanteno. Organizator ne bo pokrival dejanskih stroškov potnikom, ki ne bodo mogli na potovanje, v primeru, da njihova destinacija spremeni vstopne pogoje (in zahteva recimo obvezno cepljenje), ki so nastali od prijave na potovanje do odhoda.

Potniki sprejemajo in soglašajo, da organizator Huda Tura d.o.o. ni odgovoren za nepredvidljive zaplete v zvezi s Covidom in ne bodo terjali denarja od organizatorja v primeru, da se zaradi Covid zapletov ne izpelje program oz. če kdo iz skupine ne bi mogel na potovanje, zaradi zaostritve vstopnih pogojev.

VPLAČILA TER VRAČILA OB ZAPLETIH V ČASU COVIDA-a
Glede vplačil s strani potnika, bo organizator naredil vse kar je v njegovi moči, da bo v primeru zapletov pred odhodom ravnal pošteno in v dobrobit potnika. V kolikor bomo možno bomo vse depozite za nastanitve in pakete, prenesli na kasnejši datum saj RAZUMEMO, da tudi potnik ne nosi odgovornosti za nastale spremembe. Potnik torej tega denarja ne izgubi (v kolikor ni navedeno da je depozit nevračljiv), ampak se v skladu z dogovorom s potnikom vplačilo prenese na kasnejši datum.
Pri stornu letalskih poletov veljajo poslovni pogoji letalskega prevoznika in organizator za morebitne stroške pri storniranju karte NE odgovarja. Storno poletov bo organizator uredil skladno s veljavnim cenikom za storitve Huda Tura d.o.o. Potnike moramo vnaprej obvestiti, da večina nizkocenovnih poletov ni vračljiva in v teh primerih ni možno prejeti plačila poletov nazaj. Običajno je možno zamikati datuma ali prejeti voucher s strani letalske družbe

Potniki se morajo zavedati, da potovanje v Covid časih zahteva tudi dodatno izpolnjeva nje formularjev na spletu za vstop/izstop v večino držav sveta. Brez tega ne gre več. Pred odhodom bodo potniki po elektronski pošti dobili navodila za izpolnjevanje formularjev. V primeru, da bi slučajno komu zavrnili vstop v tujo državo, ker ne bi upošteval poslanih navodil, organizator ne krije stroškov, ki bi nastali zaradi tega.

Zadnje novice